Un

Pomiar współczynnika przenikania ciepła U dla przegród budynku

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)] dla przegrody jest zwykle wyznaczany obliczeniowo na podstawie budowy ściany lub przyjmowany wg deklaracji producenta okna. Możliwy jest jednak także sprawdzający pomiar współczynnika U na funkcjonującym budynku.

Wykorzystuje się w tym celu tzw. metodę ścianki pomocniczej – monitorowanie przez kilkadziesiąt godzin przepływu ciepła przez badaną przegrodę za pomocą czujnika gęstości strumienia ciepła oraz pomocniczych czujników temperatury. Jako urządzenie pomocnicze może być dodatkowo użyta kamera termograficzna, która pozwoli sprawdzić równomierność izolacyjności cieplnej przegrody. Kamera termograficzna jest urządzeniem przeznaczonym do badań jakościowych i nie jest wystarczająca do samodzielnego, ilościowego pomiaru współczynnika przenikania ciepła przegród.

 

Pomiar parametrów komfortu cieplnego, jakości powietrza w pomieszczeniach oraz inne badania

Komfort cieplnyW istniejącym budynku możliwe jest sprawdzenie dotrzymywania założonych parametrów komfortu cieplnego i jakości powietrza poprzez pomiary zgodne z normą PN ISO 7726.

Ocena faktycznych parametrów komfortu cieplnego i jakości powietrza w budynku jest możliwa na podstawie:

  • pomiaru rozkładu temperatury powietrza
  • pomiaru temperatury promieniowania
  • pomiaru asymetrii promieniowania
  • pomiaru wilgotności powietrza
  • pomiaru prędkości powietrza
  • pomiaru stężenia dwutlenku węgla w powietrzu
  • pomiaru zapylenia powietrza

oraz innych pomiarów.

Wykonujemy także inne pomiary oraz obliczenia i analizy na etapie koncepcji i projektowania budynku: optymalizację mostków cieplnych, wariantowe obliczenia energetyczne i symulacyjne budynków oraz inne, związane z jakością energetyczną budynków i komfortem cieplnym.